ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา สมัยแรก
   
 
   

                                                 ด้วยสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาได้รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งแรกชึ่งประชุมเมื่อวันที่  29  ธันวาคน 2564

                                              จึงประกศรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาครั้งแรกมาเพื่อทราบดังรายละเอียดปรกฎตามเอกสารแทบ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2565