ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบ  โดยนายทนง  ไหมเหลือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา  ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการและได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติ (3) การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565