ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  โดยได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2565 เพื่อให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ได้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน มีความรักองค์กร มีความรักชุมชน และเป็นการสร้างองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2565